O CRO

Centralny Rejestr Operatorów (CRO)

Centralny Rejestr Operatorów (CRO) – wcześniej : Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, dotyczący operatorów urządzeń (będących systemami ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałych urządzeń), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 (CO2 eq) fluorowanych gazów cieplarnianych – inaczej F-gazów (do dnia 31 stycznia 2018 r. 3 kg substancji kontrolowanych i 3 kg F-gazów) został utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881) i następnie zmodyfikowany w celu dostosowania do wymogów znowelizowanej ustawy j.w. (Dz. U. z 2020 poz. 2065), zwanej dalej Ustawą. Centralny Rejestr Operatorów jest prowadzony w postaci elektronicznej bazy danych przez Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego wyznaczony jako wyspecjalizowana jednostka w art. 17 Ustawy.

W Centralnym Rejestrze Operatorów są gromadzone w postaci elektronicznej Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14 Ustawy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów został określony:

 • sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów j,
 • sposób gromadzenia danych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
 • sposób udostępniania danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
 • sposób zabezpieczenia danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Operatorów
 • wzór formularza rejestracyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 6 Ustawy.

Kto ma obowiązek rejestracji w CRO?

Zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje się administratorem konta tego operatora.

Operatorzy mogą dokonać rejestracji na stronie internetowej https://dbcro.ichp.pl/register .

Prosimy przed rejestracją zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów (CRO)” dostępnym tutaj.

Kto jest operatorem?

Operator oznacza operatora w rozumieniu art. 2 pkt. 8 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt. 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

W praktyce operatorem jest użytkownik lub ewentualnie właściciel urządzenia , czy też podmiot zarządzający obiektem, w którym urządzenie się znajduje. Operator jest zobowiązany do sprawowania faktycznej kontroli nad technicznym działaniem urządzenia zdefiniowanej w art. 4 Ustawy, w tym podejmowania decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących urządzenia.

Dla potrzeb CRO termin ”urządzenie” obejmuje :

 1. stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła
 2. agregaty chłodnicze zamontowane na samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach zdefiniowanych w Art. 2 pkt 26 i 27 Rozporządzenia 517/2014
 3. rozdzielnice elektryczne zdefiniowane w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia 517/2014
 4. urządzenia zawierające F-gazy jako rozpuszczalniki organiczne
 5. obiegi Rankine’a zdefiniowane w Art. 2 pkt 34 Rozporządzenia 517/2014
 6. stacjonarne urządzenia będące systemami ochrony przeciwpożarowej

Dla urządzeń (a) do (e) zakłada się Karty Urządzenia, a dla urządzeń (f) - karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Karty zakłada się obecnie jedynie dla urządzeń zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych zdefiniowanych w art. 3 pkt 4 Rozporządzenia 1005/2009 lub 5 ton CO2 eq lub więcej F-gazów zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia 517/2014.

Kto zakłada Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zakłada operator.

W praktyce Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zakładane są przez administratora konta operatora lub osoby kontaktowe konta operatora, które uzyskały dostęp do CRO po dodaniu ich w CRO przez administratora konta operatora. Obecnie do danej karty może być przypisane najwyżej 3 osoby kontaktowe, a dana osoba kontaktowa może być przypisana do wielu kart jednocześnie.

Pierwszy raz na stronie?
Załóż konto i zarejestruj swoje urządzenie. Rejestracja