About CRO

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych został utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881), zwanej dalej Ustawą.

W Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej są gromadzone Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14 Ustawy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej został określony:

  • sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
  • sposób gromadzenia danych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • sposób udostępniania danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • sposób zabezpieczenia danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów
  • wzór formularza rejestracyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 6 Ustawy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia został określony w Załączniku I wzór Karty Urządzenia, natomiast w Załączniku II został określony wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Kto ma obowiązek rejestracji w CRO?

Zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, określonego w Załączniku I do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje się administratorem konta tego operatora.

Operatorzy mogą dokonać rejestracji na stronie internetowej https://dbcro.ichp.pl/register .

Prosimy przed rejestracją zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)”.

Kto jest operatorem urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej?

Zgodnie z Ustawą operator oznacza operatora w rozumieniu art. 2 pkt. 6 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt. 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

W praktyce operatorem urządzenia jest właściciel urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, czy też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje.

Kto zakłada Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy operator zakłada Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej dla każdego urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej.

W praktyce Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zakładane są przez administratora konta operatora lub osoby kontaktowe konta operatora, które uzyskały dostęp do CRO po dodaniu ich w CRO przez administratora konta operatora.

Osoby kontaktowe

Informujemy, że osoby kontaktowe wyznaczone w systemie CRO przez administratora konta operatora muszą być pracownikami operatora, zgodnie z par.4 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. (DZ. U. z dnia 12 stycznia 2016 r. poz. 56). W związku z tym prosimy administratorów kont operatorów o jak najszybsze usunięcie z systemu wszystkich osób kontaktowych nie będących pracownikami operatora. Jeśli takie osoby pozostaną nadal w systemie, to będziemy zmuszeni do zawiadomienia operatora (zarządu firmy), że administrator konta operatora działa niezgodnie z przepisami, a odpowiedzialność poza niezgodność z przepisami poniesie operator. Będziemy także zmuszeni do zablokowania kont tych osób.

First time on the site?
Create an account and register your device. Registration