Przypomnienie o terminie 1 sierpnia 2018 r.

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. upływa:

  1. Termin uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, sporządzonych dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed dniem 1 lutego 2018 r., poprzez:
  • Zaznaczenie czy został zainstalowany system wykrywania wycieków TAK/NIE (we wszystkich kartach domyślnie zaznaczono NIE, jeśli system został zainstalowany zaznaczenie należy zmienić na TAK)
  • Uzupełnienie województwa w adresie eksploatacji.

Karty należy uaktualnić poprzez otwarcie danej Karty, następnie wchodząc w jej Edycję.

Pozostałe wymagane uaktualnienia, tj. dodanie na Karcie ilości F-gazu wyrażonej w tonach CO2 eq oraz uzupełnienie Karty o dane administratora konta operatora i o nazwę województwa w danych operatora, zostaną dokonane automatycznie przez system.

 

  1. Termin zamknięcia przez operatorów Kart założonych dla urządzeń (poza rozdzielnicami elektrycznymi) i systemów ochrony p-poż zawierających 3 kg lub więcej F-gazów, ale poniżej 5 ton CO2 eq F-gazów, sporządzonych dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą.
  2. Termin zamknięcia przez operatorów Kart założonych dla rozdzielnic elektrycznych zawierających poniżej 6 kg gazu SF6, sporządzonych dla rozdzielnic elektrycznych dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą.
  3. Termin założenia przez operatorów nowych Kart dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej, ale poniżej 3 kg F-gazów
  4. Termin założenia przez operatorów Kart Urządzeń dla urządzeń będących agregatami chłodniczymi na samochodach ciężarowych chłodniach (o masie >3,5 t) oraz przyczepach chłodniach lub będących organicznymi obiegami Rankine’a, zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej F-gazów. Tabele przeliczeniowe 5 ton CO2 eq na kilogramy dla danej substancji lub mieszaniny znajdują się pod adresem http://www.cro.ichp.pl/files/1612685408/file/tabele_zawieraj%C4%85ce_ilo%C5%9Bc_(w_kg)_substancji_lub_mieszaniny_F-gazow_i_substancji_kontrolowanych_jakie_podlegaj%C4%85_rejestracji_w_bazie_CRO.pdf

Bardzo prosimy użytkowników CRO, którzy dotąd tego obowiązku nie spełnili o jak najszybszą aktualizację Kart!

Pierwszy raz na stronie?
Załóż konto i zarejestruj swoje urządzenie. Rejestracja