Nowelizacja Ustawy o SZWO i F-gazach

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 23 sierpnia br. - http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1567/1

Nowelizacja ustawy była konieczna, bo odnosiła się ona do uchylonego rozporządzenia WE nr 842/2006, które zastąpiono rozporządzeniem UE nr 517/2014. Po zmianach przyjęte rozwiązania są spójne z rozporządzeniem nr517/2014 oraz rozporządzeniami Komisji Europejskiej, które są przepisami wykonawczymi do rozporządzenia unijnego. Zasadniczo przepisy rozporządzeń wspólnotowych i wykonawczych są stosowane bezpośrednio w państwach unijnych, jednak w tym przypadku część z nich wymaga odzwierciedlenia w przepisach krajowych.

Najistotniejsze zmiany:

  • rozszerzono obowiązek certyfikacyjny na nowe urządzenia (np. agregaty chłodnicze do niektórych samochodów ciężarowych chłodni oraz wszystkich przyczep chłodni);
  • zmieniono obowiązki nałożone na producentów substancji (np. pianek) i urządzeń (np. chłodniczych i klimatyzacyjnych), dotyczące sprawozdawczości i etykietowania (trzeba będzie zamieszczać więcej informacji na etykiecie);
  • zmieniono zakres prowadzonej dokumentacji dotyczącej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz przeciwpożarowych oraz częstotliwość przeprowadzania kontroli szczelności tych urządzeń;
  • nałożono dodatkowe obowiązki na sprzedawców niehermetycznie zamkniętych urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, sprzedawców fluorowanych gazów cieplarnianych oraz wprowadzających do obrotu fluorowane gazy cieplarniane (w przypadku ww. urządzeń można je będzie sprzedać po przedstawieniu umowy na zainstalowanie takiego urządzenia przez podmiot certyfikowany);
  • zmodyfikowano dwie bazy danych: Centralny Rejestr Operatorów i Bazę Danych (ze Sprawozdań) (zmieniono katalog danych wprowadzanych do tych baz);
  • przewidziano rozwiązanie polegające na zamieszczaniu wzorów dokumentów tylko w formie elektronicznej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, zamiast wydawania rozporządzeń określających te wzory (te dokumenty to m.in. wzory: Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej);
  • rozszerzono zakres sankcji nakładanych przez organy kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej poza nieprzestrzeganie przepisów wynikających z regulacji krajowych i unijnych (nakładane będą administracyjne kary pieniężne w wysokości od 600 do 30000 zł).

Nowe przepisy, co do zasady obowiązywać będą po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem określonych w projekcie regulacji, które wejdą w życie w innych terminach późniejszych. (Ustawa wchodzi w życie 23 września 2017 roku. Baza CRO zostanie dostosowana przez nas do wymogów ustawy w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie, a o aktualnym terminie dostosowania bazy zostaną zawiadomieni z wyprzedzeniem administratorzy kont operatorów.)

Pierwszy raz na stronie?
Załóż konto i zarejestruj swoje urządzenie. Rejestracja