Informacje o zmianach w bazie CRO

Z dniem 1 lutego 2018 Centralny Rejestr Operatorów (CRO) został dostosowany do wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2419).

Po zalogowaniu na swoje konto w zakładce „Dokumenty” znajdą Państwo prezentację „Centralny Rejestr Operatorów – Zmiany po modernizacji”, zawierającą informację o najważniejszych zmianach, jakie zostały wprowadzone w CRO oraz aktualną Instrukcję Użytkownika bazy CRO.

Przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. upływa:

  • Termin uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, sporządzonych dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed dniem 1 lutego 2018 r., poprzez:
    • Zaznaczenie czy został zainstalowany system wykrywania wycieków TAK/NIE,
    • Uzupełnienie województwa w adresie eksploatacji .

Pozostałe wymagane uaktualnienia, tj. dodanie na Karcie ilości f-gazu wyrażonej w tonach CO2 eq f-gazów oraz uzupełnienie Karty o dane administratora konta operatora i o nazwę województwa w danych Operatora, zostaną dokonane automatycznie przez system.

  • Termin zamknięcia Kart założonych dla urządzeń i systemów zawierających 3 kg lub więcej f-gazów, ale poniżej 5 ton CO2 eq f-gazów sporządzonych dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą.
  • Termin założenia nowych Kart dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej, ale poniżej 3 kg f-gazów.
  • Termin założenia przez operatorów Kart Urządzeń dla urządzeń będących agregatami chłodniczymi na samochodach ciężarowych chłodniach (o masie >3,5 t) oraz przyczepach chłodniach lub będących organicznymi obiegami Rankine’a, zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej f-gazów.

Wymagana częstotliwość dokonywania kontroli szczelności dla urządzeń zawierających F-gazy według Rozporządzenia (UE) 517/2014

*nie dotyczy rozdzielnic elektrycznych

Ilość f-gazów w jednym obiegu w tonach CO₂ eq

Bez zainstalowanego systemu wykrywania wycieków

Z zainstalowanym systemem wykrywania wycieków

Poniżej 5 ton CO₂ eq (lub poniżej 10 ton CO₂ eq dla urządzeń hermetycznie zamkniętych)

Kontrola szczelności nieobowiązkowa (nie ma obowiązku zakładania karty w CRO)

Kontrola szczelności nieobowiązkowa (nie ma obowiązku zakładania karty w CRO)

Od 5 ton CO₂ eq ale mniej niż 50 ton CO2 eq

Raz na 12 miesięcy

Raz na 24 miesiące

Od 50 ton CO₂ eq ale mniej niż 500 ton CO₂ eq

Raz na 6 miesięcy

Raz na 12 miesięcy

Od 500 ton CO₂ eq lub więcej

System wykrywania wycieków-obowiązkowy

Jeśli nie ma zainstalowanego systemu wykrywania wycieków-Raz na 3 miesiące

Raz na 6 miesięcy

 

Częstotliwość kontroli rozdzielnic elektrycznych

Rozporządzenie (UE) 517/2014

* Jeśli rozdzielnica (wyodrębniona komora gazowa) nie spełnia żadnego z następujących warunków:

-jest wyposażona w przyrząd do pomiaru gęstości i ciśnienia

-ma poziom wycieków <0,1% w ciągu roku podany w specyfikacji technicznej producenta i na etykiecie

Raz na 12 miesięcy

136,8 t CO2 eq SF6 do < 500 t CO2 eq SF6

czyli

6 kg SF6 do < 21,9 kg SF6

(jeśli zainstalowany detektor wycieków)

Raz na 6 miesięcy

136,8 t CO2 eq SF6 do < 500 t CO2 eq SF6

czyli

6 kg SF6 do < 21,9 kg SF6

oraz

500 t CO2 eq SF6 i więcej

czyli

21,9 kg SF6 i więcej

(jeśli zainstalowany detektor wycieków)

Raz na 3 miesiące

500 t CO2 eq SF6 i więcej

czyli

21,9 kg SF6 i więcej

Pierwszy raz na stronie?
Załóż konto i zarejestruj swoje urządzenie. Rejestracja