Aktualizacja Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO)

Informujemy obecnych i przyszłych użytkowników CRO, że zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567) zmieniającej ustawę o SZWO i F-gazach z dnia 15 maja 2015 r. CRO zostanie dostosowany przez nas do wymogów tej ustawy w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (t.j. od dnia 23.09.2017 r.,) a operatorzy będą zobowiązani do zaktualizowania Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej do wymogów tej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia dostosowania CRO do tych wymogów. Administratorzy kont operatorów zostaną zawiadomieni z wyprzedzeniem o aktualnym terminie dostosowania Kart .

W okresie przejściowym t.j. od dnia 23.09.2017 r. do dnia dostosowania CRO do wymogów znowelizowanej ustawy należy postępować zgodnie z następującymi zasadami:

  • Można już teraz zamykać Karty już założone w CRO dla urządzeń będących stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi lub urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki, zawierających 3 kg lub więcej F-gazów ale (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy) poniżej 5 ton równoważnika CO2,
  • Nowe Karty dla urządzeń będących stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi i urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki, zawierających 3 kg lub więcej i jednocześnie (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy) 5 ton równoważnika CO2 lub więcej F-gazów należy zakładać w CRO zgodnie z dotychczasowymi przepisami
  • W przypadku gdy nie posiadające jeszcze Karty w CRO urządzenie będące stacjonarnym urządzeniem chłodniczym, klimatyzacyjnym lub pompą ciepła, stacjonarnym systemem ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicą elektryczną, urządzeniem zawierającym F-gaz jako rozpuszczalnik oraz organicznym obiegiem Rankine’a, a także agregatem chłodniczym samochodu ciężarowego chłodni (tylko o masie ponad 3,5 t) lub przyczepy chłodni, zawiera poniżej 3 kg ale jednocześnie (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy) 5 ton lub więcej równoważnika CO2 F-gazu należy prowadzić dla niego dokumentację zawierającą dane wymagane w art. 14 ust. 3 znowelizowanej ustawy, ale założyć dla niego Kartę w CRO będzie można dopiero po dostosowaniu CRO do wymogów tej ustawy

Od dnia dostosowania CRO do wymogów znowelizowanej ustawy nowe Karty muszą być już zakładane w CRO w oparciu o przepisy tej ustawy. Oznacza to m.in., że w przypadku urządzeń będących stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi, urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki oraz organicznymi obiegami Rankine’a, a także agregatami chłodniczymi samochodów ciężarowych chłodni (tylko o masie ponad 3,5 tony) i przyczep chłodni, nowe Karty będą musiały być zakładane, a istniejące zaktualizowane jeśli ilość F-gazu w urządzeniu przeliczona z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3) tej ustawy wyniesie 5 ton równoważnika CO2 lub więcej.

W celu ułatwienia administratorom kont operatorów przygotowania się do zakładania nowych lub aktualizacji istniejących Kart w zakładce „Dokumenty” na stronie CRO www.cro.ichp.pl (zakładka dostępna tylko dla użytkowników CRO po zalogowaniu się na stronę CRO) oraz w zakładce F-gazy - CRO na stronie BOWOiK www.ichp.pl/F-gazy-CRO (zakładka ogólnie dostępna) zamieszczamy tabele zawierające zestawienie substancji i mieszanin będących F-gazami, ich wartości globalnego potencjału ocieplenia (GWP) oraz ilości każdego z tych F-gazów w kg odpowiadające 5 tonom równoważnika CO2.

Pobierz tabele

UWAGA 1: Na podstawie art. 6 w powiązaniu z art. 4 Rozporządzenia (EU)517/2014 w przypadku gdy urządzenie spełnia definicję systemu hermetycznie zamkniętego zawartą w art. 2 tego Rozporządzenia i jest oznakowane jako takie przez producenta nie podlega obowiązkowi zakładania Karty w CRO jeśli zawiera poniżej 10 ton równoważnika CO2 F-gazu. Na mocy tych przepisów temu obowiązkowi nie podlegają też rozdzielnice elektryczne jeśli spełniają co najmniej jeden z następujących warunków: zawierają poniżej 6 kg F-gazu, albo ich zbadany poziom wycieków zgodnie ze specyfikacją producenta nie przekracza 0,1% w ciągu roku i są odpowiednio oznakowane, albo są wyposażone w przyrząd do monitorowania ciśnienia lub gęstości

UWAGA 2: Urządzenia, o których mowa w niniejszej informacji zawierające mieszaniny, w których skład wchodzą zarówno substancje kontrolowane (będące SZWO), jak i substancje będące F-gazami (takie mieszaniny są też F-gazami) będą wymagać zakładania Kart albo jeśli zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych albo jeśli zawierają 5 ton równoważnika CO2 lub więcej F-gazów. Dlatego w tabeli dotyczącej mieszanin będących F-gazami, o której mowa wyżej podano również ilości (w kg) mieszanin zawierających zarówno substancje kontrolowane, jak i F-gazy odpowiadające 3 kg substancji kontrolowanych w mieszaninie, czyli progi od których również obowiązuje założenie Kart.

UWAGA 3: Urządzenia, o których mowa w niniejszej informacji zarówno zawierające substancje kontrolowane (będące SZWO), jak i zawierające mieszaniny, w których skład wchodzą wyłącznie substancje kontrolowane wymagają obecnie i będą nadal wymagać zakładania Kart tylko jeśli zawierają 3 kg lub więcej takich substancji lub mieszanin. Lista takich substancji i mieszanin zostanie zamieszczona na stronach www.cro.ichp.pl oraz www.ichp.pl/CRO

Pierwszy raz na stronie?
Załóż konto i zarejestruj swoje urządzenie. Rejestracja